Short – Span Supported

Short – Span Supported คือการนำระบบชั้นวางสินค้ามาต่อกัน ทำให้เกิดเป็นชั้นลอยที่มีหลายชั้น ซึ่งชั้นวางสินค้าจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างและมีการออกแบบพื้นชั้นลอยให้อยู่บริเวณรอบ หรือระหว่างชั้นวางสินค้า

 

หมวดหมู่: